WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapReorganisatie & Outplacement


Hoewel het herstel in tal van economische sectoren krachtig doorzet zijn er toch ook nog sectoren waar dit niet het geval is. Terwijl in een aantal sectoren er inmiddels alweer sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt zijn er toch ook sectoren waar dat (nog) niet het geval is. In een aantal gevallen zijn reorganisaties onvermijdelijk.

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er veel veranderd. Bestaande sociale plannen moeten vernieuwd of aangepast worden. Nieuwe juriprudentie geeft aan dat de trabsitievergoeding minder heilig is als gedacht. Een Sociaal Plan is zeker nodig ook nu de wet in vrijwel alle gevallen verplicht tot het betalen van een transitievergoeding. Er is immers veel meer te regelen dan alleen de ontslagvergoeding!

De specifieke kennis om het reorganisatieproces te starten en tot een goed einde te brengen is vaak niet (voldoende) aanwezig, vaak omdat men gelukkig nooit eerder heeft hoeven reorganiseren. Grondkoers heeft die kennis voor u beschikbaar en heeft ruime praktische ervaring in het maken en uitvoeren van reorganisatieplannen. Grondkoers ontwikkelt samen met u een Sociaal plan op maat van uw onderneming en dat goed aansluit bij de actuele regelgeving.

Grondkoers adviseert u zowel bij de voorbereiding en totstandkoming van de interne besluitvorming, als bij het overleg met externe partijen.

Begeleiding van Werk naar Werk blijft belangrijk. Grondkoers kan, samen met haar samenwerkingspartner voor u de outplacement van uw boventallige personeel voorbereiden en uitvoeren. Een krachtig administratie en rapportage systeem ondersteunt het proces. Real time kan door de kandidaat en de begeleider gewerkt worden aan een succesvol outplacementproces. Alleen en internetverbinding is voldoende om het systeem te raadplegen.

Tenslotte  zien wij dat een toenemend aantal werkgevers zich genoodzaakt ziet om over te gaan tot versobering van het arbeidsvoorwaardenpakket. Hiermee kunnen soms aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd die bijdragen aan het economisch herstel van het bedrijf. Grondkoers kan u helpen bij het inventariseren van de mogelijkheden en het overleg met de Ondernemingsraad en/of de betrokken vakbonden.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.

  • Vertaling ondernemingsdoelstellingen in een reorganisatieplan.
  • Opstellen van een (intern) communicatieplan.
  • Doorlichten van reorganisatieplannen op de personele consequenties.
  • Opstellen van een passend Sociaal Plan. 
  • Ontwikkeling van een passend sociaal plan desgewenst inclusief outplacementtraject.
  • Voorbereiden en begeleiden van onderhandelingen met vakbonden.
  • Voorbereiden van de adviesaanvraag aan de OR.
  • Opstellen van een melding collectief ontslag.
  • Toepassing van de UWV regels betreffende o.a. het afspiegelingsbeginsel.
  • Aanvragen van ontslagvergunningen.


Reorganisatie & Outplacement

Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl