WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapPensioen & Levensfasebeleid
Pensioenregelingen moeten opnieuw gewijzigd worden. De pensioenrichtleeftijd gaat met ingang van 1 januari 2018 naar 68 jaar. Daarnaast is het bij veel beschikbare premieregelingen mogelijk om met een meer marktconforme rekenrente te gebruiken. De fiscaal toegestane pensioeninleg is dan veel hoger dan wanneer van een standaard 3 of 4% staffel gebruik gemaakt wordt.

Een toekomstbestendige uitvoering van nieuwe pensioenregelingen vraagt om andere dan de tot dusverre gebruikelijke oplossingen. Repareren is nu niet meer mogelijk! Het vraagstuk van vergrijzing in combinatie met de onbeheersbaarheid èn nog immer voortgaande stijging van de kosten van pensioenregelingen, de complexiteit van het te ontwikkelen beleggingsbeleid en governance problemen vraagt om een cratieve benadering en ontwikkeling van onorthodoxe oplosssingen.

De keuzes die gemaakt moeten worden bij vernieuwing van een pensioenregeling kan niet los gezien worden van de overige elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket en de samenhang daarbinnen. Het zorgniveau en de solidariteit binnen het pakket moeten opnieuw bekeken worden tegen de achtergrond van het gewenste HR-beleid.
De volgende vragen komen dan op. Welke behoefte bestaat er in de organisatie ten aanzien van de breedte en diepte van het arbeidsvoorwaardenpakket? Wat is het juiste zorgniveau? Waaraan worden de beschikbare middelen besteed? Is het beslag van de pensioenregeling op het beschikbare arbeidsvoorwaardenbudget nog wel verantwoord?

Regel 1
Wees volstrekt helder over de toezegging die wordt gedaan. Is er sprake van een nominale garantie, wordt indexatie beoogd of bestaat daar een kans op. Wat is de reële waarde van de pensioentoezegging. Het Uniform pensioenoverzicht (UPO) vormt daarvoor in het gunstigste geval een vertrekpunt, maar meer ook niet! Via Mijnpensioenoverzicht.nl is het mogelijk om een min of meer compleet overzicht te krijgen van de maandelijkse inkomsten op de pensioendatum, maar ook dat blijft een momentopname. Besteed dus (veel) tijd en zorg aan de communicatie over de pensioenregeling.

Communicatie
Bij deze ingrijpende verandering in het arbeidsvoorwaardenbeleid is communicatie van essentieel belang. Vooral nu het meestal gaat om een versobering van de regeling. Bij de communicatie gaat het er om dat er een draagvlak voor de veranderingen wordt gecreëerd. Er moet slecht nieuws gebracht worden! De medewerker en zijn of haar informatiebehoefte wordt daarom centraal gesteld bij de aanpak van het communicatie-vraagstuk. Uiteraard is het voor een goede rolinvulling van alle betrokken partijen belangrijk om helder te communiceren naar vakbonden, ondernemingsraad, deelnemersraad en bestuur van het pensioenfonds.

Levensloopbewust personeelsbeleid
De pensioenleeftijd gaat feitelijk verder opschuiven eerst naar 68 en mogelijk later nog verder. Vanuit tal van sectoren wordt inmiddels al aangegeven dat het aantal arbeidsongeschikten boven de 60 jaar flink toeneemt en zorgelijke proporties aanneemt. Het is daarom van belang dat organisaties zich gaan afvragen of het arbeidsvoorwaardenpakket voldoende is afgestemd op de behoeften van de medewerkers die langer actief moeten blijven. Grondkoers heeft een integraal model ontwikkeld dat als leidraad kan dienen bij de ontwikkeling en introductie van een op de organisatie toegesneden levensloopbewust personeelsbeleid.

Pakketvergelijkingen
Pensioen vormt een belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. De vraag rijst in hoeverre een arbeidsvoorwaardenpakket nog wel concurrerend is nadat de pensioenregeling is aangepast. Raadplegen van een of meerdere benchmarks is daarom van groot belang. Grondkoers is bekend met de verschillende benchmarks voor wat betreft de kwaliteit er van. Grondkoers kan u helpen bij de interpretatie van de marktdata, waardoor uiteindelijk solide marktinformatie de basis voor nieuw beleid wordt.

Flexibele arbeidsvoorwaarden 
Nu pensioenregelingen worden versoberd ontstaat er behoefte aan de mogelijkheid om de effecten daarvan geheel of gedeeltelijk te repareren. Netto sparen is soms, afhankelijk van de fiscale situatrie van individuele medewerkers een betere optie dan gedacht.
Invoering van keuzemodules in het arbeidsvoorwaardenpakket is een andere goede aanvullende oplossing. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om het arbeidsvoorwaarden-pakket meer in lijn te brengen met de persoonlijke behoeften. Grondkoers heeft de expertise en ervaring in huis om u bij de introductie van een meerkeuzensysteem behulpzaam te zijn.  

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.

  • Overgang naar een andere pensioenregeling pensioen communicatie
  • Kostenbeheersing van pensioenregelingen
  • Kostenbeperking van pensioenregelingen
  • Marktconformiteit (pensioenbenchmarking)
  • Levensloop- of leeftijdbewust personeelsbeleid
  • Second opinions betreffende (vernieuwing van) het pensioenbeleid 
  • Flexibele ArbeidvoorwaardenDownloads:
België Route


Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl