WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact

Flex Scan
Strategisch belonen
Ondernemingsbestuur
Pensioen & Levensloop
Effectiviteit van HR-beleid
Fusie en overname
Reorganisatie
Arbeidsverhoudingen
MedezeggenschapOndernemingsbestuur
Bij het afstemmen van de arbeidsvoorwaardenmix op de bedrijfsdoelstellingen moet er een goed inzicht zijn in de doelstellingen van de organisatie nu en straks. Hiervoor is het van belang om het besturingsconcept vast te leggen in korte krachtige bewoordingen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde: missie, visie, strategie, kerncompetenties, cultuur, besluitvorming en stijl van leidinggeven. Onder kerncompetenties worden de eigenschappen verstaan die in de organisatie verankerd moeten zijn om haar een onderscheidende positie te geven en eigenschappen die nodig zijn om de doelstellingen ook op langere termijn te kunnen realiseren. Grondkoers beschikt over een compacte on line uit te voeren cultuur analyse instrument

De inhoud van het besturingsconcept is van groot belang voor de feitelijke besturing van de organisatie. Het is van belang dat het management van een organisatie het besturingsconcept niet alleen (passief) kent, maar het concept ook tot een eigen leidraad voor dagelijks handelen maakt. Daarnaast is het voor medewerkers belangrijk om het ontwikkelingstraject van de onderneming te kennen. Zij kunnen hun gedrag daar dan op afstemmen. Het besturingsconcept moet daarom voor iedereen beschikbaar zijn en ook in heldere eenvoudige taal zijn opgeschreven.

Het besturingsconcept vormt de basis voor functiebeschrijvingen en beloning op basis van competenties. Grondkoers heeft de beschikking over een eigen systematiek van functiebeschrijving, waarbij gebruik gemaakt wordt van competentiemodellen die zichzelf inmiddels ruim hebben bewezen. Grondkoers ondersteunt de ontwikkleing van opleidings plannen met behulp van On Line Test faciliteiten. Hiierbij is een brede range van testen beschiklbaar onder andere op het gebied van verstandelijke en gedragsvaardigheden. Met behulp van de testen kan er desgewenst ook een competentiematching worden uitgevoerd. Met een beperkt aantal testen kan effectief ondersteuning aan loopbaanontwikkeling worden geboden.

Voorafgaand aan het opstellen van het besturingsconcept is het mogelijk om Grondkoers een bedrijfsdiagnose te laten uitvoeren. Hiervoor is de Flex-Scan beschikbaar. Alle facetten van de bedrijfsvoering worden op hoofdlijnen geanalyseerd. Op basis van korte interviews en het bestuderen van beleidsstukken wordt het management in de eindrapportage een spiegel voorgehouden. In een slotbespreking worden de sterke en zwakke punten besproken en eventuele vervolgacties vastgesteld. Het hele traject kan, onder normale omstandigheden, binnen 14 dagen worden doorlopen en afgerond.

Grondkoers adviseert opdrachtgevers op de volgende terreinen.
  • Het vastleggen van het besturingsconcept
  • Algemene bedrijfsdiagnose
  • Het opstellen van functiebeschrijving
  • Introductie van competentieprofilering
  • Matching van medewerkers en functies met behulp van "on line testen"  
  • Belonen op basis van competenties  • Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl