WelkomWat biedt GrondkoersTrack RecordContact


Aeronamic B.V.
Advisering van de directie en de ondernemingsraad, betreffende de overgang van
het pensioenfonds van Urenco N.V. naar het Metalektro Pensioenfonds. Inclusief
de introductie van de gewijzigde pensioenregeling.

Beton Son B.V.
Ontwikkeling besturingsconcept & beschrijving kerncompetenties
Introductie functiebeschrijving op basis van competenties
Pensioenadvies betreffende premiegeschil met verzekeraar.

BP Nederland B.V.
 • Advisering  ondernemingsraad inzake de Code of Conduct Company car policy
 • Onderhandelingen begeleiden over de Pensioen, VUT, Prepensioen & Levensloop
      en Ziektekosten problematiek.
 • Advisering en begeleiding onderhandelingen bij diverse reorganisaties over het
      plan en de opvang van de sociale gevolgen.
 • Advisering betreffende de opzet van een implementatieplan behorende bij een
      reorganisatieplan. 
 • Vernieuwing Sociaal Plan zomer 2013. 


 • Bureau Zuidema BV.
  Ontwikkeling en implementatie van een nieuw stelsel van Primaire en secundaire
  arbeidsvoorwaarden, activiteiten onder andere:
       1. Beloningsbeleid benchmarken & moderniseren
       2. Beloningsstructuur ontwerpen
       3. Diverse regelingen ijken en herschrijven
       4. Ontwikkeling Strategisch Personeelsmanagement

  Canon Europa BV.
  Ontwikkeling Long Term Incentive Program Groeps en divisiedirecties.

  Deltares
  Het platform en de werkgroep arbeidsvoorwaarden is begeleid bij de fusie van
  organisatorische eenheden van RWS en TNO met WL en Geodelft, waaruit
  per 1-1-2008 Deltares is ontstaan.
  De activiteiten bestonden uit analyse van beleidsvoorstellen en begeleiding bij de
  onderhandelingen over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden die voor de
  medewerkers van Deltares zijn gaan gelden. Inclusief de overgangsregelingen voor
  het bestaande personeel.

  Advisering van de OR Deltares en TNO BGS bij de overgang van gedetacheerde
  medewerkers van TNO naar Deltares.

  DHV Industrie & Bouw
  Advisering ondernemingsraad inzake de harmonisatie van het
  pensioenbeleid in de groep.

  Enrichment Technology Nederland B.V.
  Advisering Ondernemingsraad betreffende de (uitvoering van de) pensioenregeling
  door het Pensioenfonds van Urenco B.V.
  Advisering en inhoudelijke analyse betreffende marktconformiteit van het
  salarisniveau c.q. de salarisontwikkeling op basis van de gemaakte afspraken tussen
  directie en de ondernemingsraad.

  FNV Werkgeversvereniging
  Ontwikkeling van en begeleiding bij de onderhandelingen over de FNV Sector CAO
  Ontwikkeling CAO á la Carte systeem voor de medewerkers vakllende onder de
  FNV Sector CAO.
  Begeleiding bij onderhandelingen en communicatie over een nieuwe pensioenregeling.
  Ontwikkeling nieuwe beloningsstructuur voor de FNV Sector CAO.
  Ontwikkeling te introduceren Levensfasebewust Personeelsbeleid ter vervanging
  van de huidge doelgroepregelingen opgenomen in de FNV Sector CAO. 

  Heerema Marine Contractors B.V
  Advisering inzake de vernieuwing van het pensioenverzekeringscontract.
  Advisering inzake vernieuwing netto loon model Nederlandse & Spaanse medewerkers.
  Advisering inzake vernieuwing van de pensioenregeling(en) ( 2004, 2006 en 2013).

  Hendrix UTD B.V.
  Begeleiding Ondernemingsraad bij het opstellen van een
  (driepartijen) convenant, waarin alle afspraken betreffende
  de rechtspositie van medewerkers rondom de verkoop van
  Hendrix UTD B.V. aan ForFarmers is geregeld. Inclusief
  raamwerkafspraken voor het Sociaal Plan dat bij de integratie
  van Hendrixmedewerkers binnen ForFarmers zal gelden.

  GITP International B.V.
  Advisering ondernemingsraad inzake de wijziging van de pensioenregeling
  en mogelijke introductie van een levensloopregeling.

  Koninklijke Doeksen B.V.
  Advisering inzake beloningen en samenstelling arbeidsvoorwaardenpakket.
  Remuneratiepakket directie Koninklijke Doeksen B.V.

  Koninklijke Wegener N.V.

   Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van medewerkers die via diverse fusies bij Wegener in dienst zijn gekomen.
   Ondersteuning van de COR bij het overleg over versobering van de arbeidsvoorwaarden (2013).  Mammoet Europe B.V.
  Voor Mammoet werden de volgende projecten uitgevoerd/begeleid.
 • Opzetten functiematrix met bijbehorende functiebeschrijvingen.
 • Opstellen competentieprofielen.
 • Functieweging via paarsgewijze vergelijking met behulp van een webbased
     instrument.
 • Benchmarking van actuele beloningsniveau.
 • Ontwerp nieuw salarisgebouw en meritverhogingssysteem. (Nederland & België) 
 • Ontwerpen variabele beloningsinstrument.
 • Ontwerpen nieuw beoordelings en beloningssysteem.
 • Ontwerpen nieuwe äutoi van de zaak"regeling.
 • Ontwerpen nieuwe regeling korte en lange uitzending naar het buitenland.
 • Ontwerpen beloningsregeling Salvage.
 • Begeleiden stuurgroep/projectleiding.
 • Verzorgen van bijbehorende kennisoverdracht en trainingen.


 • Nutreco NV.
  Sinds jarenlang wordt de COR begeleid bij de behandeling van diverse
  medezeggenschapsvraagstukken met name arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden.
 • Introductie in pensioenbegrippen en regelingen.
 • Second opinion nieuwe pensioenregeling.
 • Pensioen en VUT Prepensioen & Levensloop vraagstuk.
 • Advisering betreffende uitvoering pensioenregeling via pensioenfonds of
     verzekerde regeling.
 • Overgang naar verzekerde regeling en liquidatie pensioenfonds.
 • Ontwikkelen nieuwe governancestructuur.
 • Opstellen overeenkomst tot instelling van een Pensioenuitvoeringscommissie
      (PUC)
 • Opstellen reglement PUC
 • Opstellen profieleisen leden PUC op basis kennis eisen DNB aangevuld met 
     competentieprofiel.
 • Opstellen convenant COR/Werkgever waarin de positie COR als partij bij de 
     vaststelling van het pensioenbeleid is geregeld (ex. artikel 32 WOR)
 • Begeleiding COR bij advisering inzake verkoop BU Hendrix inclusief
     de bijbehorende pensioen(uitvoerings) problematiek.   


 • Nutreco Nederland B.V.
  Begeleiding Ondernemingsraad bij ICT outsourcingtraject.

  Pantein
  Ontwikkeling nieuw Sociaal Plan Pantein (2013)
 • Bevoegdheden OR vastleggen in convenant ex artikel 32 WOR
 • Begeleiding bij ontwikkeling voorstellen, passend bij nieuwe mogelijkheden.
 • Rol OR en vakbonden juridisch geanalyseerd.
 • Uitwerken afspraken directie en OR in een Concept Sociaal Plan dat door de directie ter bespreking en        goedkeuring aan vakbonden wordt voorgelegd. 


 • Perfact BV./Talent8 BV.
  Beschijven functies
  Ontwikkelen van bijbehorend beloningsgebouw
  Integratie van de eigen on line testmethode

  Seres Accountants & Belastingadviseurs
  Organisatieontwikkeling
  Ontwikkeling en implementatie van een nieuw ontwikkled besturingsconcept.
  Ontwikkeling en implementatie van de bijpassende HR instrumenten,
  onder andere:
       1. Beoordelingssysteem,
       2. Beloningsbeleid,
       3. Beloningsstructuur.

  Sogeti

   Advisering van de Ondernemingsraad inzake het overleg over de vernieuwing van het (integrale) arbeidsvoorwaardenbeleid.  Suzlon Nederland B.V.
  Ontwikkeling en advisering betreffende de implementatie van een nieuw stelsel van
  primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, activiteiten.
  Onder andere:
       1. Overgang Metaal CAO naar bedrijfs eigen regeling,
       2. Beloningsbeleid moderniseren,
       3. Formuleren uitgangspunten voor een nieuwe beloningsstructuur, 
       4. Diverse regelingen ijken en herschrijven,
       5. Begeleiding directie bij het overleg met de betrokken OR,
       6. Opstellen convenant arbeidsvoorwaardenontwikkling OR/Directie.

  TNO
  Advisering van de Ondernemingsraad bij (re)organisatievraagstukken. 

  Tyco Fire Suppression & Building Products
  Bij Tyco is in 2010 met de OR afgesproken dat Grondkoers B.V. vaste adviseur zal
  zijn voor alle arbeidsvoorwaardelijke en beleidsmatige aangelegenheden, waarbij
  behoefte bestaat aan vakinhoudelijke & procesbegeleiding. Dit betrof onder andere
  de volgende onderwerpen. 
 • Advisering terzake de meritverhoging 2009 en 2010.

  Op verzoek van de OR en de werkgever is in 2011 terzake de volgende onderwerpen
  inhoudelijke ondersteuning aan beide partijen geboden.

 • Functieweging
 • Benchmarking van de huidige beloningsniveaus .
 • Ontwikkeling en introductie van een nieuw beloningsgebouw.
 • Partiviperen in de functiewegingscommissie 


 • TNO Triskelion B.V.
  Advisering Ondernemingsraad bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.
 • Opstellen convenant ex. artikel 32 WOR (bevoegdheden & proces)
 • Ondersteuning bij onderhandelingen (benchmarking en juridische info)
 • Productie benodigde stukken.

 • Van Nieuwpoort Groep BV.
  Ontwikkeling nieuw pensioenbeleid.
  Beloningsadviezen betreffende de directie beloning. 

  VOC Heerema Marine Contractors B.V.
  Ontwikkeling en doorontwikkeling van de HFP Offshore CAO.
  CAO onderhandelingen begeleiden 1998-heden. 
  Onderzoek introductie CAO á la Carte.
  Advisering inzake verbetering netto loonsysteem.
  Advisering betreffende internationale arbeidsverhoudingen.

  Wärtsilä Propulsion BV.
  Benchmarking Effectiviteit van het HR-Beleid in Nederland en Noorwegen.

  Zwitserleven N.V.
  Begeleiding en inhoudelijke advisering van de OR bij de onderhandelingen over
  harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (inclusief pensioenregeling) voortvloeiende
  uit de overname van Zwitserleven N.V. door SNS Reaal N.V.  

  OVERIGE ADVISERING

  Second Opinions Pensioenregelingen

  Regelmatig worden er door Grondkoers secondopinions uitgevoerd betreffende veranderingen  in pensioenregelingen. Ook worden er vergelijkende studies uitgevoerd naar de kwaliteit en inhoud van verschillende regelingen.

  Bij een aantal opdrachten is ook getoetst op marktconformiteit,
  kostenneutraliteit en kwaliteit. Bij kwaliteit werd vooral aandacht besteed aan de
  functie van pensioenregelingen binnen het arbeidsvoorwaardenpakket. Uiteraard werden daarbij ook alternatieven en verbeteringen voorgesteld.

  On Line Talentmanager
  Voor diverse organisaties worden er selectie en loopbaanassessments uitgevoerd
  met behulp van het Web Based OTM instrumentarium. In een aantal specifieke
  gevallen wordt het webbased onderzoek uitgebreid met rollenspelen en interviews. 

  Bemiddeling bij individuele arbeidsconflicten
 • Oplossen van een conflict over repatriëring van een expatriate.
 • Oplossen van een conflict over passende arbeid gedurende de
       laatste jaren voor pensionering van een medewerker.
 • Oplossen herplaatsingsprobleem in samenhang met
       arbeidsvoorwaardelijke consequenties.
 • Second opinion inzake een voorgestelde wijziging in een
       pensioenpakket.
 • Oplossen conflict betreffende beoordeling. 


 • Reed Businees Information
  Voor de 2006 uitgave van het Poly Zakboek HRM (verschijning mei 2006) zijn drie
  hoofdstukken geschreven.
 • Functiewaardering
 • Strategisch belonen
 • Pensioenregelingen
  In deze artikelen wordt ingegaan op de betekenis van de instrumenten en de stand
  van zaken betreffende de toepassing van het bijbehorend instrumentarium. • Tel: +31(0)317427553 Copyright Grondkoers HCC 2010 - Alle rechten voorbehouden E-mail: info@grondkoers.nl